Vrijwilligers

De vrijwilligers zijn het kloppende hart van de Huiskamer 2.0.

Wij hanteren het volgende aanname beleid.

Aannamebeleid vrijwilligers stichting de Huiskamer 2.0.

Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.

De huiskamer 2.0 wordt geheel gerund door vrijwilligers.

Wij hebben een bestuur en voor de dagelijkse ontvangst van bezoekers,  gastvouwen en gastheren. Daarnaast hebben wij nog vrijwilligers die zich bezig houden met het runnen van een kinderclub, een eetproject voor ouderen en diverse andere clubs waarin de vrijwilligers afwisselend werken met jonge kinderen maar ook met kwetsbare oudere bezoekers in het gebouw.

 

Vrijwilligers die bij de stichting “de Huiskamer 2.0” aan de slag willen worden altijd eerst uitgenodigd voor een persoonlijk “intake” gesprek.

In dit gesprek nemen we de mogelijkheden voor het vrijwilligerswerk door, maar ook de ervaring van de vrijwilligers in spé. Al onze vrijwilligers hebben onze “vrijwilligers gedragscode” getekend en in het intake gesprek zal door het bestuur kenbaar gemaakt worden dat het ondertekenen hiervan wezenlijk onderdeel is van ons aanname beleid.

We vragen referenties op waar dat kan en laten dit ook weten aan de kandidaat.

Alle vrijwilligers moeten een VOG kunnen overleggen het bestuur zal hiervoor een gratis VOG aanvragen. Wij vragen de vrijwilligers deze VOG elke 2 jaar te vernieuwen. De VOG is  een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie en dus ook bij stichting “de Huiskamer”.

Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de veiligheid van kwetsbare groepen in de samenleving.

 Gedragscode vrijwilligers stichting “de Huiskamer2.0”

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten van   de stichting zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander kind vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als stichting voor al onze medewerkers een gedragscode opgesteld.

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 De gedragsregels voor alle vrijwilligers, waaronder ook bestuursleden, hierna te noemen -de begeleider.

 

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
  3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
  7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met en tegen minderjarigen, alsmede met en tegen volwassenen en ons sanctiebeleid.

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van het vrijwilligerswerk  bij  stichting de Huiskamer 2.0 alsmede het door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is  op 17-03-2022 vastgesteld door het bestuur  van stichting de Huiskamer 2.0.

Verzekering voor onze vrijwilligers

 

De Huiskamer 2.0  is in het bezit van een vrijwilligers verzekering.

 

Vertrouwenspersoon

 

Bij een vertrouwenscontactpersoon kunnen vrijwilligers, minderjarigen, kwetsbare mensen  en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken.

 

Wij hebben in onze zoektocht naar een gecertificeerde vertrouwenspersoon gekozen voor Carin van der Hor, zij is expert VOG en Sociale Veiligheid bij de  Vereniging Nederlandse organisaties vrijwilligerswerk (NOV)

Carin van der Hor.

Lees meer over onze vertrouwenspersoon onder het kopje Vertrouwenspersoon.